Polityka prywatności i plików cookies

Polityka dotyczy gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony gameset.co [„serwis”] oraz mediów społecznościowych marki Gameset w serwisach Facebook (https://www.facebook.com/gameset.co), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gameset) oraz kanału na YouTubie. (https://www.youtube.com/channel/UCjr2YZpBNfTOJGK6-qgUEAA).

 
Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest właściciel marki handlowej Gameset –  Grupa Lifetube Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa.

Zasady gromadzenia danych

Podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać serwis do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści, ale także zwiększyć skuteczność działań marketingowych.

Grupa Lifetube zbiera też dane przekazane bezpośrednio przez użytkownika, np. poprzez wiadomość e-mail lub w ramach rozmowy telefonicznej.

Zasady wykorzystania danych

Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa serwisu, w celach statystycznych i dostosowania treści do preferencji użytkowników i marketingu.

Grupa Lifetube przetwarza także dane użytkownika w ramach serwisów Facebook, YouTube oraz LinkedIn w związku z wizytami Użytkownika na jego stronach prowadzonych w ramach tych serwisów. W takim przypadku Grupa Lifetube przetwarza dane w celu umożliwienia kontaktu w ramach tych serwisów, a także prezentowania i reklamowania swoich usług.

Gdy użytkownik przekazuje dane bezpośrednio, są wykorzystywane w celach, w jakich zostały zebrane.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie fizycznej przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

Prawo do wycofania zgody: Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Grupę Lifetube na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Działanie nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 

Do kogo kierować żądania

Żądania należy kierować na adres korespondencyjny Grupy Lifetube lub mailowo do inspektora ochrony danych: rodo@lifetube.pl.

Ponadto, jeśli nie zgadzasz się ze sposobem przetwarzania danych przez Grupę Lifetube, możesz złożyć na niego skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 
Cele i podstawy przetwarzania danych
 • Użytkownicy serwisu internetowego: Podstawą do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy kontaktują się z Grupą Lifetube jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie, jakim jest kontakt poprzez telefon lub e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie usprawiedliwiony interes Grupy Lifetube, jakim jest prowadzenie kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji kontaktu, w tym przedstawienia oferty na usługi, na żądanie użytkownika. Na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, Grupa Lifetube przetwarza także dane zgromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii w związku z marketingiem produktów i usług.
 • Klienci oraz kontrahenci: przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie klienta / kontrahenta przed zawarciem umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Grupie Lifetube, w szczególności w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym i podatku od towarów i usług. Niektóre dane mogą być także przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, np. w celu umożliwienia szybszego kontaktu. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności, podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Grupy Lifetube (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO).
 • Kandydaci do pracy – dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w zakresie wykraczającym poza wymagane przepisami, które kandydat przekaże dobrowolnie wraz z przesłaną aplikacją (art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Kandydat może także wyrazić zgodę na przyszłe procesy rekrutacji.
 • Osoby zainteresowane współpracą: w przypadku kontaktu w związku z możliwością nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, Grupa Lifetube będzie przetwarzać przekazane dane (np. przez formularz na stronie) w celach związanych z rozważeniem zawarcia umowy. Dane mogą być także przetwarzane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, jeśli kandydat wyrazi zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, b).
 • Użytkownicy serwisów w mediach społecznościowych  – dane będą przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, jaką jest świadome działanie w postaci wysłania wiadomości, a także prawnie uzasadnionego interesu Grupy Lifetube związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO). 
Obowiązek lub dobrowolność podania danych oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych przez:

 • Użytkowników Serwisu internetowego jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 • Klientów/kontrahentów w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest wymogiem przepisów kodeksu cywilnego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością skutecznego zawarcia umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa podatkowego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością rozliczenia; danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie może utrudnić lub spowolnić wzajemne relacje biznesowe.
 • Kandydatów do pracy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku, niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji; w zakresie danych dodatkowych podanych na podstawie wyrażonej zgody, ich podanie nie jest niezbędne, a niepodanie nie będzie miało wpływu na przebieg procesu rekrutacji.
 • Osób zainteresowanych współpracą jest dobrowolne, jednak stanowi warunek oceny przesłanej oferty współpracy.
 • Użytkowników stron prowadzonych w mediach społecznościowych  w zakresie danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało ograniczeniem prowadzenia korespondencji w ramach serwisów.
 
Czas przechowywania danych
 • Użytkowników: dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się w sprawie możliwości świadczenia usług do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 3 lata. 
 • Klientów/kontrahentów: do czasu zakończenia realizacji umowy, a następnie przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa w związku z obowiązkami Grupy Lifetube w zakresie archiwizacji dokumentów i rozliczeń podatkowych.
 • Kandydatów do pracy: do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.
 • Osób zainteresowanych współpracą: do 6 miesięcy od otrzymania oferty współpracy lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na uwzględnienie oferty w prowadzonych w przyszłości rekrutacjach.
 • Użytkowników Fanpage: do czasu wycofania zgody lub usunięcia konta na Facebooku.
Informacja o podmiotach, którym dane mogą być ujawniane

Grupa Lifetube może udostępniać dane:

 • Użytkowników – podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę serwisu, oraz partnerom (szczegółowa informacja poniżej).
 • Klientów i kontrahentów – bankom, firmom ubezpieczeniowym, podwykonawcom usług, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.
 • Użytkowników  serwisów w mediach społecznościowych – odpowiednio firmie Meta Platforms Ireland Ltd / LinkedIn Ireland Ltd / Google Ireland Ltd oraz ich partnerom na zasadach określonych poniżej.
Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nasi partnerzy (Google, Meta Platforms, Linkedin) przekazują gromadzone dane, w tym dane osobowe, do swoich centrów danych zlokalizowanych w USA. W związku z tym informujemy, że USA nie gwarantuje ochrony Twoich danych na takim samym poziomie, jak przepisy o ochronie danych w UE (w tym RODO). Przede wszystkim do Twoich danych mogą mieć dostęp amerykańskie służby wywiadowcze w związku z działaniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli USA.  Nie będziesz mieć wiedzy o tym, czy i kiedy taki dostęp miał miejsce. Nie przysługuje Ci też w takim wypadku możliwość dochodzenia swoich praw do prywatności przed sądem. W związku z tym podjęliśmy działania, aby ograniczyć dane, które zbieramy poprzez technologie dostarczone przez dostawców, do identyfikatorów internetowych oraz danych analitycznych. Zgadzając się na wykorzystanie tych technologii podczas Twojej wizyty w serwisie, zgadasz się także na transfer wskazanych danych do USA. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez naszych partnerów

Informacja o zasadach udostępniania danych w ramach cookies i podobnych technologii

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Nie będą one miały wpływu na przeglądanie treści dostępnych w serwisie. Serwis wykorzystuje cookies oraz podobne technologie dostarczane przez Google.

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. W ramach serwisu są wykorzystywane cookies Facebooka, Google Analytics, LinkedIn oraz AdForm, na zasadach i w celach opisanych powyżej. 

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Odnośniki do innych stron

Grupa Lifetube nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne w serwisie.

Google Analytics

Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność. Polityka prywatności Google Analytics: google.com/intl/de/policies/privacy/

Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics, którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu.

Dane gromadzone przez narzędzie: lokalizacja, źródło wizyt, czas spędzony na stronie, ruch na stronie, słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny, przeglądane przez użytkownika strony, zanonimizowany adres IP, dane demograficzne .

Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian w Serwisie oraz mediach społecznościowych, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników oraz w celach marketingowych. Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutuaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices. W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google AdForm

Polityka prywatności Adform: https://site.adform.com/privacy-center/overview

Adform zbiera i przechowuje dane dla swoich klientów związane z interakcją użytkowników z reklamami i właściwościami cyfrowymi, takimi jak strony internetowe lub aplikacje mobilne:

 • Typ przeglądarki używanej przez użytkownika i jego ustawienia, umożliwiające uzyskiwanie dostępu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej na podstawie obciętych informacji o adresie IP lub obciętych danych GPS.

Adform może również otrzymywać informacje od stron trzecich, aby umożliwić ukierunkowane i dopasowane reklamy na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. Chociaż Adform może udostępniać takie dane do wykorzystania przez swoich klientów za pośrednictwem Usługi, zawsze będzie to robić ściśle zgodnie z zezwoleniami i ograniczeniami nałożonymi przez stronę trzecią dostarczającą takie dane.

AdForm może udostępniać zgromadzone dane swoim partnerom, wskazanym w polityce prywatności adform. Grupa Lifetube nie ponosi odpowiedzialności za działania tych podmiotów trzecich. Dane przetwarzane przez AdForm służą dostosowaniu wyświetlania materiałów reklamowych do preferencji użytkowników.

W każdej chwili można wyłączyć działanie AdForm, korzystając z narzędzia OPT-OUT: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/

Pixel Facebook

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Meta Platforms Inc. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zaraz po odwiedzeniu naszego Serwisu.

Pixel Facebooka, to narzędzie, które gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Meta Platforms. Informacje zbierane w przez Pixel Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach Serwisu. Informujemy Cię jednak, że Meta Platforms może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie, zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać do swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Informacja dla użytkowników Fanpage w Facebook

Informacje ogólne

 • Podczas przeglądania Fanpage (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany, czy nie) jego dane są gromadzone przez aplikację Facebook, aby móc dostarczyć mu reklamy Meta Platforms oraz jego partnerów. 
 • Zasady wykorzystania danych Użytkowników Facebook są dostępne w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Gdy Użytkownik korzysta z Fanpage, jego właściciel również przetwarza jego dane.
 • Podanie danych, w tym poprzez pliki cookies jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z Fanpage.

Jakie dane są zbierane?

 • Fanpage służy do prezentowania opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług, i do umożliwienia kontaktu z Grupą Lifetube. 
 • Podczas przeglądania Fanpage, Facebook automatycznie zbiera informacje o każdej wizycie.
 • Poprzez udostępniony panel Grupy Lifetube właściciel Fanpage widzi informacje statystyczne o wizytach w ramach Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to dobieraniu treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzaniu skuteczności wyświetlanych reklam. 
 • O tym, czy Użytkownik zobaczy daną reklamę decyduje Facebook. Właściciel Fanpage widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.
 • Właściciel Fanpage widzi komentarze oraz reakcje Użytkowników. Jako użytkownik Facebooka (Fanpage Grupy Lifetube) ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika, a także skontaktowania się z nim poprzez dostępny w Facebook komunikator.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

 • Dane są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.
 • Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia Użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz tutaj: https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

Prawa Użytkownika Fanpage

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Grupy Lifetube.
 • W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail dostępny na stronie lub poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.
 • W każdej chwili Użytkownik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Grupę Lifetube do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

Czas przechowywania danych

 1. Dane Użytkownika Fanpage są przechowywane do czasu zakończenia korzystania z Facebook, a następnie przez czas określony w Regulaminie Facebook.

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook Grupa Lifetube wraz z Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Informacja dla użytkowników LinkedIn

W związku z wizytą Użytkownika w serwisie LindekIn, firma LinkedIn Ireland Unlimited Company staje się administratorem danych Użytkownika gromadzonych poprzez cookies oraz podobne technologie, które przetwarza zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Jednocześnie w związku z wizytą na profilu Gameset w serwisie LinkedIn uzyskujemy dostęp do publicznych danych Użytkownika, jego komentarzy oraz kierowanych do firmy wiadomości. Te dane są przetwarzane zgodnie z Regulmiem LinkedIn, do którego stosowania jest zobowiązana Grupa Lifetube, jako Użytkownik LindkedIn: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

W zakresie danych przetwarzanych w ramach LinkedIn, Grupa Lifetube ma możliwość zrealizowania prawa Użytkownika do usunięcia danych jedynie w zakresie wykasowania historii wiadomości. W pozostałym zakresie niezbędny jest kontakt bezpośrednio z LinkedIn.

Informacja dla użytkowników kanału w serwisie YouTube

W związku z wizytą Użytkownika w serwisie YouTube, Google Ireland Ltd staje się administratorem danych gromadzonych poprzez cookies oraz podobne technologie, które przetwarza zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

Jednocześnie w związku z wizytą na kanale Gameset w serwisie LinkedIn uzyskujemy dostęp do publicznych danych Użytkownika, jego komentarzy oraz reakcji i aktywności w związanych z wyświetlanymi filmami. Te dane są przetwarzane zgodnie z Regulaminem Google: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/policies/community-guidelines

Google udostępnia nam także informacje statystyczne dotyczące kanału w YouTube w zakresie:

 • Czas oglądania (w godzinach) – Łączny czas, jaki użytkownicy spędzili na oglądaniu filmu.
 • Subskrybenci – Liczba widzów, którzy subskrybowali kanał.
 • Szacunkowe przychody – Łączne szacunkowe przychody (netto) uzyskane ze wszystkich sprzedanych przez Google reklam oraz transakcji w wybranym okresie i obszarze.
 • Średni czas oglądania – Szacowany średni czas oglądania na wyświetlenie dla wybranego filmu i zakresu dat.
 • Wyświetlenia miniatur – Ile razy miniatury wyświetlały się widzom w YouTube w ramach zarejestrowanych wyświetleń.
 • Współczynnik klikalności wyświetlonych miniatur – Jak często widzowie decydowali się obejrzeć film po zobaczeniu jego miniatury.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

NEWSLETTER!

NEWSLETTER

Chcesz raz w miesiącu otrzymywać informacje oraz dane ze świata gier wideo, które mogą być istotne z marketingowego punktu widzenia? Odczuwasz głód wiedzy na temat tego, jak skutecznie działać w gamingu marketingu? Zapisz się na nasz newsletter!

x