Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych jest Gameset sp z o.o. ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa. Możesz skontaktować się nami w sprawach dotyczących Twoich danych poprzez naszego inspektora ochrony danych: iod@gameset.co

 

Zasady gromadzenia danych

Podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać serwis do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści. Zbieramy też dane przekazane bezpośrednio przez użytkownika, np. poprzez wiadomość e-mail lub w ramach rozmowy telefonicznej.

Jeżeli odwiedzasz nasz profil na Facebooku, otrzymujemy od Facebooka informacje statystyczne dotyczące Twoich odwiedzin i związanej z nimi aktywności. Mamy także możliwość zapoznania się z treścią Twoich komentarzy, pozostawianych nam wiadomości oraz reakcji.

 

Zasady wykorzystania danych

Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane w celach statystycznych i dostosowania treści do preferencji użytkowników.

Jeżeli kontaktujesz się z nami, to wykorzystujemy Twoje dane, aby udzielić odpowiedzi. Dane mogą posłużyć nam także do celów rekrutacyjnych lub zawarcia z Tobą umowy.

 

Twoje prawa

Masz prawo żądania: dostępu do danych osobowych,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO. W tym celu skontaktuj się z naszym IOD: iod@gameset.co

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych

 • Użytkownicy serwisu internetowego: Podstawą do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy kontaktują się z Administratorem jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie, jakim jest kontakt poprzez telefon lub e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest prowadzenie kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji kontaktu, w tym przedstawienia oferty na usługi, na żądanie użytkownika. Na podstawie wyrażonej zgody Administrator przetwarza także dane z zgromadzone za pośrednictwem plików cookies  oraz podobnych technologii w związku z marketingiem produktów i usług.
 • Klienci oraz kontrahenci: przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym i podatku od towarów i usług. Niektóre dane mogą być także przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, np. w celu umożliwienia szybszego kontaktu. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności, podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO).
 • Kandydaci do pracy – dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w zakresie wykraczającym poza wymagane przepisami, które kandydat przekaże dobrowolnie wraz z przesłaną aplikacją (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO).
 • Osoby objęte monitoringiem wizyjnym – dane będą przetwarzanie w celu ochrony osób i mienia, na podstawie przepisów prawa pracy oraz prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
 • Użytkownicy Fanpage (facebook.com/gameset.co/) – dane będą przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, jaką jest świadome działanie w postaci wysłania wiadomości, a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora  związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W tym celu napisz do naszego IOD: iod@gameset.co

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych przez:

 • Użytkownika serwisu internetowego jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 • Klienta/kontrahenta w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest wymogiem przepisów kodeksu cywilnego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością skutecznego zawarcia umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa podatkowego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością rozliczenia; danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie może utrudnić lub spowolnić wzajemne relacje biznesowe.
 • Kandydata do pracy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku, niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji; w zakresie danych dodatkowych podanych na podstawie wyrażonej zgody, ich podanie nie jest niezbędne, a niepodanie nie będzie miało wpływu na przebieg procesu rekrutacji.
 • Osobę objętą monitoringiem wizyjnym – jest dobrowolne, ale konieczne do przebywania w pomieszczeniach biurowych i magazynowych administratora.
 • Użytkownika Facebooka jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wskazanych powyżej celów.

 

Informacja o podmiotach, którym dane mogą być ujawniane

Administrator może udostępniać dane:

 • Użytkowników strony internetowej – podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę serwisu oraz podmiotom z grupy Facebook i Google (szczegółowa informacja poniżej).
 • Klientów i kontrahentów – bankom, firmom ubezpieczeniowym, podwykonawcom usług, operatorom pocztowym i kurierskim, spółkom z grupy kapitałowej MEDIACAP SA na podstawie zawartych umów powierzenia.
 • Kandydatów do pracy – MEDIACAP SA na podstawie zawartej umowy powierzenia
 • Osób objętych monitoringiem wizyjnym – zarządcy budynku, od którego wynajmowane są przestrzenie biurowe oraz magazynowe.

Informacja o transferze danych do państw trzecich

Facebook INC

Przetwarzamy Twoje dane w związku z korzystaniem z naszego Fanpage. Na naszej stronie jest także zainstalowany Pixel Facebooka, umożliwiający nam zwiększenie potencjału reklamowego.

W związku z korzystaniem z serwisu Facebook, dane użytkownika będą transferowane poza obszar UE. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (dalej zbiorczo „Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności”) z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w UE, a w przypadku gdy szwajcarski administrator danych wykorzystuje serwis Facebook do przetwarzania danych, również w Szwajcarii, (dalej „Partnerów”) w powiązaniu z produktami i usługami Facebooka w odrębnym regulaminie. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov. W ramach nadanych jej uprawnień oraz zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi w ramach Tarczy Prywatności, firma Facebook będzie współpracować z Partnerami w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do ich własnych danych osobowych, które Facebook ma w posiadaniu w imieniu swoich Partnerów. Facebook podejmie też uzasadnione działania w celu umożliwienia osobom fizycznym, czy to bezpośrednio czy w powiązaniu z Partnerami, skorygowania, zmiany bądź usunięcia danych osobowych, w przypadku których wykazano niedokładność.

Facebook może przekazywać dane podmiotom w ramach grupy spółek Facebooka oraz osobom trzecim, w tym dostawcom usług i innym partnerom. Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności Facebook ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych przez takie osoby trzecie niezgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, chyba że firma Facebook nie była odpowiedzialna za zdarzenie, które doprowadziło do rzekomej szkody.

Federalna Komisja Handlu USA ma uprawnienia do kontroli przestrzegania przez firmę Facebook zasad Tarczy Prywatności oraz do ich egzekwowania.

 

Google Lcc

Dane analityczne

Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność.

W celach reklamowych wykorzystujemy Google Ads. Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics., którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Google Analytics: google.com/intl/de/policies/privacy/

 

Dane gromadzone przez narzędzia:

 • lokalizacja
 • źródło wizyt
 • czas spędzony na stronie
 • ruch na stronie
 • słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny
 • przeglądane przez użytkownika strony
 • zanonimizowany adres IP
 • dane demograficzne

 

Analiza danych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian w Serwisie oraz Fanpage, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników oraz w celach reklamowych.

Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutuaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices

W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Czas przechowywania danych

 • Użytkowników: dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się w sprawie możliwości świadczenia usług do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 3 lata.
 • Klientów/kontrahentów: do czasu zakończenia realizacji umowy, a następnie przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa w związku z obowiązkami administratora w zakresie archiwizacji dokumentów i rozliczeń podatkowych.
 • Kandydatów do pracy:  do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.
 • Osób objętych monitoringiem wizyjnym – maksymalnie do 3 miesięcy, chyba że nagranie będzie dowodem w sprawie, wówczas do czasu zakończenia postępowania.
 • Użytkowników Fanpage – przez okres korzystania z serwisu.

 

 

Pliki cookies

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies oraz inne technologie śledzące w ustawieniach przeglądarki. Nie będą one miały wpływu na przeglądanie treści dostępnych w serwisie.

 

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

 

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W ramach serwisu są wykorzystywane cookies Facebooka, Google oraz AdForm, na zasadach i w celach opisanych powyżej.

 

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Odnośniki do innych stron

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne w serwisie.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.